Tech Office, voor al uw IT Document Solutions,
Service & Office Supplies

Algemene voorwaarden

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten
van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemenevoorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier
gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven
aan te passen.
2.3 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op
een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
2.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld
in artikel 2.2 of 2.3, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking
zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
2.5 Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke
condities zal Cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
2.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling
nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft
de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten
berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering
of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op mini-maal 15% van het totale bedrag.
2.7 "Totdat de betaling van de volledige koopsom, zoals vermeld op de door Franco te verzenden factuur, die betrekking heeft op de
franco verrichte leveringen, niet heeft plaatsgevonden, blijft Franco eigenaar van de door hem geleverde roerende zaken zoals
omschreven in bedoelde factuur, en heeft Franco het recht die roerende zaken bij de opdracht gever terug te halen, waarbij de
opdrachtgever aansprakelijk is voor de door Franco gelden en nog te lijden schade zoals winst- en omzetderving."

3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van
vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen
als zodanig is aangeduid.
3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk
overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering
van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens
de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel
2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop
deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur
of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
6.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie
en bedrijfsgeheimen van Leverancier of diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3,
deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts
te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam
in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te
gebruiken.
6.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of
industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
6.4 Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Leverancier door
middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen
of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een reservekopie van de programmatuur
te maken, zal Leverancier op verzoek van Cliënt een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking
stellen.
6.5 Behoudens het geval dat Leverancier een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht
één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend
ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De
reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
6.6 Indien Cliënt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Cliënt het voornemen heeft
dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Leverancier ter
beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Cliënt Leverancier
schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of
Cliënt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden
en voorwaarden betreffende de door Cliënt eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem
en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter
beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde
gebruik daarvan.
Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan
het niet voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van
maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze
kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan Leverancier te
maken.
6.8 Leverancier zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde
programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële
eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de
rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier.
Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt,
tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband
houdt met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten
aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen
inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel
van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van
de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Cliënt het geleverde, of
functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele
of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van
Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen
in een niet door Leverancier gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur
of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
6.9 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur
of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd
op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door Cliënt
7.1 Cliënt zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of
inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door
Leverancier te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen
deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter
beschikking van Leverancier staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier in ieder
geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens
zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
7.5 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc.
zorgdragen. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van
onveilige situaties in diens organisatie.

8. Leveringstermijnen
Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan
van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding
van een genoemde (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier is niet gebonden aan (leverings)termijnen
die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan,
niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Cliënt zo spoedig mogelijk
in overleg treden.

9. Beëindiging
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke
en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze
door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien
tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden
genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.3 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend,
indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders
dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn,
tenzij Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in
de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring
10.1 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst
hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter
meer bedragen dan ƒ 1.000.000 (één miljoen gulden).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen
en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet
heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal
in geen geval meer bedragen dan ƒ 2.500.000,— (twee en een half miljoen gulden) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
10.4 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen
komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
10.6 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts
indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van
de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is
adequaat te reageren.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
10.8 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt
of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur
of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen.
10.9 Art. Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Franco Office Service is beperkt tot het bedrag dat in een aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaats vindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering,
is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de nota’s die beperking hebben op de desbetreffende leveranties
c.q. verrichte werkzaamheden."

11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier.
11.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door
schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend,
zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Export
Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Cliënt zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Cliënt zal
Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Cliënt toe te rekenen overtredingen van de van
toepassing zijnde exportbepalingen.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 De overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 "De geschillen welke tussen leverancier en client mochten onsstaan naar aanleiding van een door de leverancier met client gesloten
overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg van zijn, zullen worden beslecht door
de rechtbank te Dordrecht, doch niet nadat de procedure conform het minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering te 's-Gravendeel (is niet bindend) een advies procedure is gevolgd, onverminderd het recht van partijen voorzienin
gen in kort geding bij de Voorzieningenrechter te Dordrecht te vragen."

VERKOOP VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen uit deze algemene voorwaarden,
van toepassing indien Leverancier apparatuur aan Cliënt verkoopt.

14. Aflevering
14.1 De door Leverancier aan Cliënt verkochte apparatuur zal aan Cliënt worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van
Leverancier. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Leverancier de aan Cliënt verkochte apparatuur afleveren op een door
Cliënt aan te wijzen plaats in Nederland.
14.2 Leverancier zal Cliënt tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij voornemens is de apparatuur af te leveren.
14.3 Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven.
14.4 Leverancier zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de gebruikelijk bij hem geldende maatstaven. Ingeval Cliënt een bijzondere
wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.
14.5 Cliënt zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Leverancier geleverde produkten handelen op een wijze die in overeenstemming
is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden wegens
niet-naleving van dergelijke voorschriften.

15. Installatie
15.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Leverancier de apparatuur installeren of laten installeren.
15.2 In alle gevallen zal Cliënt vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals
bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
Leverancier zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan Cliënt een offerte uitbrengen.
15.3 Cliënt zal Leverancier voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende
de normale werkuren van Leverancier.

16. Retourzendingen
16.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Leverancier niet verplicht retourzendingen van Cliënt te accepteren.
16.2 In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Leverancier van de door Cliënt opgegeven grond
voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Cliënt totdat zij door Leverancier zijn gecrediteerd.
16.3 Leverancier behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van
15% van de prijs van de etourgezonden produkten, met een minimum van C 25,-.

17. Aflevering, installatie en acceptatie
Leverancier zal de apparatuur aan Cliënt ter beschikking stellen door aflevering conform artikel 29 dan wel, indien een door
Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij Cliënt. De apparatuur zal
tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door Leverancier uit te voeren installatie
schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

18. Garantie
18.1 Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal Leverancier naar beste vermogen eventuele materiaal- en
fabrikagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd,
herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden
eigendom van Leverancier. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Cliënt zonder
toestemming van Leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie
of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.
18.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht conform
zijn gebruikelijke tarieven.

19. Apparatuur van toeleverancier
Indien en voor zover Leverancier apparatuur van derden aan Cliënt levert, zullen, mits zulks door Leverancier schriftelijk aan Cliënt
is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan
afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen
voor Cliënt ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze aan Cliënt op zijn verzoek toezenden.Indien en voor zover de bedoelde
voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing
te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

ONDERHOUD VAN APPARATUUR

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene
voorwaarden, van toepassing indien Leverancier en Cliënt een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

20. Duur van de onderhoudsverplichting
20.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke
waarvan een duur van één jaar geldt.
20.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of Leverancier
de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende
periode.
20.3 Partijen zijn wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

21. Onderhoud
21.1 Onder onderhoud wordt verstaan:
a. preventief onderhoud: de door Leverancier ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en
reiniging van de apparatuur;
b. correctief onderhoud: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de
apparatuur tengevolge van natuurlijk slijtage en door eigen gebreken aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de
hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten respectievelijk beschadigde onderdelen;
c. remote preventief onderhoud: de door Leverancier ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte controle en
afstelling door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur;
d. remote correctief onderhoud: het diagnostiseren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via
telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur.Onder storing wordt in dit hoofdstuk
verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties
van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
21.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Leverancier geldende kantooruren op maandag t/m vrijdag met uitzondering van algemeen
erkende feestdagen.
21.3 Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in artikel 36.2 bedoelde kantooruren en het onderhoudspersoneel van Leverancier het
nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan Cliënt de geldende tarieven in rekening
worden gebracht. In het algemeen zullen de werkzaamheden niet langer dan één uur buiten bedoelde kantooruren worden voortgezet.

22. Verplichtingen van Leverancier
22.1 Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verplicht Leverancier zich naar beste vermogen storingen die overeenkomstig
artikel 38.2 door Cliënt bij Leverancier zijn gemeld, te verhelpen.
22.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen onder meer op te schorten voor de tijd dat zich op de
plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Leverancier, risico’s ten aanzien van
de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Leverancier met zich meebrengen.
22.3 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. Leverancier zal alle relevante gegevens
omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. Leverancier zal Cliënt op eerste
verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.
22.4 De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Leverancier noodzakelijk is om storingen te herstellen of te
voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Leverancier.

23. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden
23.1 Cliënt kan de apparatuur op zijn kosten doen verplaatsen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
23.2 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Leverancier daarvan in kennis stellen door middel van
een door een terzake kundige werknemer van Cliënt opgestelde gedetailleerde omschrijving van de opgetreden storing. Cliënt is
gehouden het personeel van Leverancier of door Leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur,
en om alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.
23.3 Op verzoek van Leverancier zal een terzake kundige werknemer van Cliënt voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig
zijn. Cliënt heeft het recht bij alle en behoeve van Cliënt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.
23.4 Cliënt stelt de apparatuur ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden ter beschikking van Leverancier.
23.5 Cliënt is bevoegd niet door Leverancier geleverde apparatuur aan te sluiten. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen
die uit het aansluiten van niet door Leverancier geleverde apparatuur voortvloeien, zijn voor rekening van Cliënt.
23.6 Indien het naar het oordeel van Leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur
met andere systemen of apparatuur worden getest, zal Cliënt deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures
en informatiedragers ter beschikking van Leverancier stellen.
23.7 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Leverancier behoort, dient door Cliënt
ter beschikking te worden gesteld.
23.8 Cliënt draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om
de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen
uit.

24. Uitsluitingen
24.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de apparatuur
of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking
van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen
van Leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen Cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven.
24.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen: het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en
inktlinten;de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het
herstel van anderen dan Leverancier of diens hulppersonen;werkzaamheden ten behoeve
van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;modificaties aan apparatuur;verplaatsing,
verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

25. Tarieven en betaling
25.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij de Leverancier gebruikelijke basisonderhoudstarief.
25.2 De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden
opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhoudsovereenkomst conform artikel 35.1, uiterlijk op de dag
van ingang van de overeenkomst dan wel de van desbetreffende verlengingsperiode. Het voorgaande geldt niet indien partijen met
betrekking tot de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft, schriftelijk anders zijn overeengekomen.
25.3 Het bepaalde in artikel 2 is onverminderd van kracht.
25.4 Leverancier is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te chorten zonder jegens Cliënt tot enigerlei schadevergoeding
gehouden te zijn. Voor zover Leverancier gedurende deze periode op verzoek van Cliënt toch onderhoudswerkzaamheden
verricht, kan Leverancier hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform zijn gebruikelijke tarieven.

26. Werkingssfeer
Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland en voor zover het in Nederland opgestelde apparatuur betreft.
Voor meer informatie: FENIT Federatie van Nederlandse brancheverenigingen voor informatietechnologie
Vijzelmolenlaan 10, Postbus 401, 3440 AK Woerden, Telefoon: 0348-49 38 38, Telefax: 0348-48 24 44

Algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de Informatietechnologie FENIT
Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189.
® FENIT is een wettig gedeponeerd dienst en warenmerk. © FENIT 1994 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.

(Spoed)Reparatie

Onze professionele monteurs komen zo snel mogelijk op uw kantoor met de oplossing van al uw printproblemen, zowel hardware en/of software problemen. Stuur een mail naar: info@techoffice.nl

Vestiging

Calandstraat 34
3316 EA Dordrecht
tel: 078 - 6 181 666
e-mail: info@techoffice.nl

Tech Office is officiƫel dealer van:

Kyocera
Lexmark
Hewlett Packard
Verkoop van
Ricoh
Brother
Hp
Samsung
Toshiba
Lexmark
Sharp
Minolta